top of page

Srovnání celulózové izolace a skelné vaty

Řada spotřebitelů si klade otázku, jestli pro zateplení domu zvolit celulózu nebo minerální izolaci nejčastěji ve formě foukané izolace. Srovnání vám představí nejdůležitější rozdíly, které byste měli zvážit při svém rozhodování. Kromě izolačních vlastností  sledujete i další parametry, například hořlavost nebo absorpci vody.

Tepelný odpor (hodnota R)

 

Tloušťka izolace je pouze jedním z faktorů, které určují výsledný tepelný odpor. Před koupí izolačního materiálu je důležité, aby zákazník získal pravdivou informaci o tepelném odporu a o tom, jak se tato vlastnost vyvíjí v čase.

Pokud srovnáváme izolaci celulózovou a ze skelné vlny, musíme mít na paměti, že nelze porovnávat jejich tepelný odpor na jednotku tloušťky. Vždy je nutné posuzovat tepelný odpor vztažený k celkovému prostoru, který má být zateplen.

Skelná vlna dokáže poskytnout požadovaný tepelný odpor pro daný prostor na stejné nebo i vyšší úrovni než zateplení celulózou. Dá se pořídit v široké škále objemové hmotnosti, což umožňuje dosáhnout různých hodnot tepelného odporu pro daný prostor.

Výrobci celulózové izolace často tvrdí, že tento materiál dosahuje vyššího tepelného odporu při dané tloušťce než skelná vlna. To jednoduše není pravda, pokud uvážíme šíři nabízených produktů ze skelné vlny.

Celulóza nebo minerální vata? Pozor na zavádějící informace výrobců izolace z celulózy.

izolace Detail

Sesednutí materiálu a ztráta tepelného odporu

 

Sesednutí materiálu je důležitým faktorem pro výběr materiálu, protože má přímý vliv na to, jak se tepelná účinnost vyvíjí v čase.

Správně instalovaná skelná vlna ve formě rolí nebo desek nesesedá. Ve formě foukané izolace může zanedbatelně sesednout (méně než o 2 %). Pokud je instalace provedena podle návodu výrobce, zateplení skelnou vlnou poskytuje stabilní tepelnou ochranu po celou dobu životnosti budovy.

Výrobci celulózové izolace se shodují v tom, že jejich produkty během času sesedají. Většina z nich uvádí míru sesednutí kolem 20 %. Proto byste měli s těmito změnami počítat a vždy při koupi porovnat údaje o „minimální tloušťce po sesednutí“ s údaji o „instalované tloušťce“.

Sledujte tepelný odpor vztažený k celému prostoru, který má být zateplen.

minerální izolace tepelný  odpor

Absorpce vodní páry

 

Pokud izolace navlhne, zmenší se její tepelný odpor. Dva porovnávané materiály se co do schopnosti absorbovat vodní páru liší a to má také vliv na výslednou tepelnou ochranu.

V běžných podmínkách je každá izolace vystavena vlhkosti ze vzduchu. Skelná vlna sama o sobě nenavlhá a nezadržuje vodu, čímž předchází permanentní ztrátě tepelného odporu. Díky anorganickému původu je také přirozeně odolná proti požáru. Pokud skelná vlna nasákne ponořením, například v důsledku povodní nebo jiných živelních pohrom, měli byste další postup konzultovat s jejím výrobcem, který rozhodne, zda musí být vyměněna.

Celulózová izolace je vyrobena z rozdrcených novin a přidaných zpomalovačů (retardantů) hoření. Z toho vyplývají dvě důležité vlastnosti tohoto materiálu: (1) pokud není takto ošetřen, je hořlavý, (2) celulóza přirozeně absorbuje vlhkost ze vzduchu.

 

To může znamenat, že celulóza může tím, jak stárne, ztrácet část přidaných retardantů. V případě povodně či jiné živelní pohromy by ani po případném vysušení neměla být znovu použita bez konzultace s výrobcem.

Zjistěte, jak se chová tepelná izolace po navlhnutí nebo promočení.

minerální izolace srovnání

Protipožární ochrana

 

Protipožární ochrana je důležitou vlastností každého izolačního materiálu. Každý majitel domu by měl ve vlastním zájmu dobře zvážit protipožární vlastnosti materiálu, který se chystá použít. V otázce požární bezpečnosti mají skelná vlna a celulóza velmi rozdílné vlastnosti.

Skelná vlna je vyrobena ze skla, písku a dalších anorganických materiálů, které se při výrobě roztaví a rozvlákní do skelných vláken. Skelná vlna je tedy přirozeně nehořlavá a tuto vlastnost si zachovává po celou dobu životnosti. Není tedy potřeba ji proti požáru jakkoli dodatečně chemicky upravovat. Skelná vlna bez povrchové úpravy je podle stavebních norem uznávána jako přijatelná protipožární bariéra u zdí obytných dřevostaveb.

Celulózová izolace je vyrobena z rozemletých nebo rozdrcených novin a je přirozeně hořlavá. Aby se riziko požáru snížilo, je celulózová izolace před aplikací ošetřena velkou dávkou chemických prostředků, tzv. zpomalovačů (retardantů) hoření. Tyto prostředky se ale mohou z izolace v průběhu času ztrácet.

Testy, které byly provedeny úřadem California Bureau of Home Furnishings and Thermal Insulation, ukázaly, že některé celulózové vzorky selhaly při standardních protipožárních testech už šest měsíců po instalaci. 

 

Při požáru izolace z celulózy navíc doutná a je také náchylná k opětovnému vznícení. Dokonce i správně ošetřené celulózové izolace se vznítí už při teplotě cca 240°C, což je povrchová teplota 75wattové žárovky!

Takto vypadá požár, který se šíří po tepelné izolaci. Informujte se, do jaké třídy hořlavosti kupovaný izolant patří. Vybírejte ideálně jen ze třídy A, tedy nehořlavých materiálů.

minerální izolace nehořlavost

Akustická ochrana

 

Objemová hmotnost izolačního materiálu má obecně nulový nebo minimální vliv na třídu přenosu zvuku (STC). Naopak tloušťka izolace má na hodnotu STC významnější vliv než její objemová hmotnost.

Ve srovnávacích testech u zdí typu 2x4m a 2x6m jak dřevěných, tak kovových stěn s dobře vyplněnými dutinami byly zjištěny stejné nebo mírně lepší vlastnosti skelné vlny oproti celulóze.

Izolace skelnou vlnou výrazně redukuje zvukový přenos přes stěny, stropy a podlahy. Prvních 2,5 cm izolace ze skelné vlny může u některých konstrukcí zvýšit hodnotu STC o 3 až 4 body. Každých dalších 2,5 cm izolace zvyšuje hodnotu STC o 1 až 2 body.

Celulózová izolace je rovněž považována za dobrou akustickou ochranu stěn a stropů před nežádoucím hlukem.

Pokud vás zajímají podrobnější výsledky srovnání, které vyhotovila americká asociace výrobců izolace (NAIMA – North American Insulation Manufacturers Association), stáhněte si celou studii.

minerální izolace hluk

Tepelná izolace může také efektivně bránit průniku hluku. Vybírejte proto izolaci, která má nejlepší absorpci zvuku.

bottom of page