top of page
  • AVMI

Životnost a stárnutí minerální izolace

Evropské sdružení výrobců minerální izolace EURIMA dokončilo celoevropský projekt zabývající se stárnutím minerální izolace zabudované před více než dvaceti lety v různých budovách a aplikacích.

Zadání projektu

S narůstající poptávkou po vyšší životnosti stavebních výrobků a také plánovanému posuzování životního cyklu budov roste tlak odborné technické veřejnosti i trhu na posouzení dlouhodobých vlastností minerální izolace v reálných podmínkách staveb. Běžná literatura obvykle popisuje chování špatně instalovaných izolací. Posouzení změn vlastností u izolací, které jsou správně instalovány, ale chybí. Sdružení EURIMA se proto zaměřilo na tento případ a pro průzkum vybralo budovy, na kterých je minerální izolace aplikována více než 20 let.

Metodika projektu

Sdružení EURIMA spolupracovalo s uznávaným výzkumným ústavem v Mnichově Forschungs Institut für Wärmeschutz e.V. (dále jen FIW), který provedl nezávislé posouzení: místa a podmínek, ve kterých se stavby nacházejí; stavebních konstrukcí; technického provedení instalované minerální izolace. Z vybraných staveb byly odebrány přesně definované vzorky, které byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné správně posoudit zabudovanou vlhkost v izolaci. To vše proběhlo pod dohledem FIW ústavu, který byl zároveň pověřen prohlídkou místa stavby a přípravou dokumentace. Vzorky byly převezeny do Mnichova. Bez odkladu bylo zahájeno měření tak, aby se předešlo nežádoucím změnám minerální izolace. Výzkumný ústav FIW se zaměřil především na posouzení tepelněizolačních vlastností, dále hodnotil vlhkost materiálů a jejich mechanickou odolnost.

Shrnutí výsledků

V projektu byly hodnoceny vzorky ze sedmi různých budov v Evropě. Čtyři vzorky byly odebrány na fasádě a tři vzorky ze střešních konstrukcí. Minerální izolace byla zabudována na vybraných stavbách mezi 20 až 55 lety. Naměřené hodnoty součinitele tepelné vodivosti se pohybovaly mezi 0,032 W/(m.K) až 0,038 W/(m.K). Tyto hodnoty byly následně porovnány s původními deklarovanými. Z výsledků vyplynulo, že součinitel tepelné vodivosti minerální izolace je v reálných podmínkách na stavbě dlouhodobě lepší, než uváděly deklarované hodnoty. Také mechanické vlastnosti minerálních izolací pro ploché střechy vykázaly dobré výsledky. Na odebraných vzorcích nedošlo k porušení jejich mechanické odolnosti a stability. Dále byl hodnocen obsah vlhkosti v minerální izolaci. Bylo prokázáno, že objem vlhkosti se pohybuje hluboko pod hranicí 1,0 % objemové hmotnosti.

Závěr

Výsledky ukázaly, že minerální izolace má očekávanou vysokou pevnost v tlaku a je plně funkční v konstrukci, která nevykazuje závady související s instalací izolace. Některé posuzované parametry jako např. tepelná vodivost vykázaly dokonce lepší hodnoty, než byly deklarované. Bylo prokázáno, že vlastnosti minerální izolace se v důsledku stárnutí nezhoršují. I po více než 50 letech má minerální izolace očekávané vlastnosti, pokud je její instalace provedena v souladu s pokyny výrobce.

Výsledky jsou ke stažení zde.

bottom of page